Er zijn verschillende soorten booronderzoek, variërend van licht tot intensief: verkennend, karterend en waarderend. We voeren een booronderzoek meestal met de hand uit. Alleen als we veel en diep moeten boren, gebruiken we een machine.

Een verkennend booronderzoek

Om de archeologische verwachting van een plangebied na te gaan kan booronderzoek een nuttig instrument zijn. Bij grote plangebieden waar de bodem een essentiële rol speelt, zoals in rivierengebied, is het de perfecte methode om na te gaan welke zones zich juist wel of juist niet lenen voor de aanwezigheid van archeologie. De methode is relatief goedkoop, snel uitvoerbaar en niet intrusief.

Een karterend booronderzoek

Met een karterend onderzoek kijken we of er archeologische resten aanwezig zijn. Daarvoor boren we op meer plaatsen dan bij een verkennend onderzoek. We beschrijven de grond die we opboren. Daarnaast zeven we die om te controleren of er vondsten in de bodem zitten.

Een waarderend booronderzoek

We voeren een waarderend onderzoek alleen uit als we verwachten archeologische resten aan te treffen. We boren op nog meer plaatsen dan bij een karterend onderzoek en beschrijven én zeven de grond die we opboren. Zo proberen we de omvang, datering en conservering van een vindplaats te bepalen.

Afhankelijk van de resultaten van het booronderzoek kan besloten worden om een terrein vrij te geven of een deel verder te onderzoeken met proefsleuven of een vlakdekkende opgraving.