Een eerste stap in archeologisch onderzoek
Moet u archeologisch onderzoek uitvoeren? Dan is de eerste stap meestal een bureauonderzoek of een archeologienota.

Tijdens het bureauonderzoek verzamelen we uit allerlei bronnen gegevens over het gebied waarin u werken plant. We brengen daarmee de beschikbare landschappelijke, historische en archeologische informatie in kaart. Ook worden eerdere verstoringen in kaart gebracht.

Het resultaat van archeologisch bureauonderzoek
Met de gegevens die we verzamelen, stellen we een ‘archeologische verwachting’ op. Daarin schatten we de kans op het voorkomen van archeologische resten in het plangebied in. Afhankelijk van die verwachting adviseren wij of er een vervolgonderzoek nodig is, een advies dat wordt getoetst door de toezichthoudende overheid.

Combineer bureauonderzoek met booronderzoek
Het kan interessant zijn om deze eerste stap te combineren met booronderzoek. Op die manier kunnen de archeologische verwachtingen extra onderbouwd worden door enkele boringen.