Archeologische inventarisatie: proefsleuvenonderzoek
In sommige gevallen, meestal bij iets grotere terreinen in niet-stedelijk gebied, is proefsleuvenonderzoek een goed middel om na te gaan of archeologische sporen aanwezig zijn.

Onze graafmachine graaft enkele sleuven op het terrein. Dat gebeurt tot net boven het niveau waarop zich mogelijk archeologische resten bevinden. Vaak is dat net onder de teelaarde, maar het kan ook dieper zijn. We verzamelen de vondsten, en we duiden eventuele sporen aan, meten die in en graven ze deels verder op. Alle informatie wordt hierbij zorgvuldig gedocumenteerd.

Het resultaat van proefsleuvenonderzoek
Een proefsleuvenonderzoek stelt onomstotelijk vast of er een archeologische vindplaats is. Het onderzoek moet ook aantonen hoe groot de vindplaats is, uit welke periode die stamt en hoe goed die bewaard is gebleven. Uit deze waardering van de vindplaats volgt een advies. Op basis van dat advies bepaalt de overheid wat er met het plangebied moet gebeuren. Ofwel wordt het terrein vrijgegeven, ofwel volgt een opgraving op (een deel van) het terrein.