Antwerpen Leerwijk – Een archeologische prospectie

Naar aanleiding van een nieuwbouw werd in opdracht van Gezinszorg Villers vzw een archeologische prospectie uitgevoerd aan de Leerwijk in Antwerpen in oktober 2015. De geplande werken gaan immers gepaard met graafwerken, waardoor het bodemarchief verstoord zal worden. Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek in de nabijheid van het plangebied heeft aangetoond dat er een kans bestaat op het aantreffen van archeologische resten.

De prospectie met ingreep in de bodem leverde hier echter geen relevante archeologische sporen of structuren op. De aangetroffen sporen bleken van natuurlijke aard of hadden een recent karakter. Er werd dan ook geadviseerd om het volledige plangebied archeologisch vrij te geven. De geplande bouwwerken kunnen hier volgens BAAC Vlaanderen bvba verder worden uitgevoerd zonder verder archeologisch onderzoek. Bij de afbraak van het bestaande gebouw en de aanleg van de parking blijft wel de vondstmeldingsplicht behouden.