Kortrijk Schaapsdreef

Naar aanleiding van een verkaveling aan de Schaapsdreef te Kortrijk werd tussen 26 mei en 24 juli 2015 door BAAC Vlaanderen een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek leverde sporen en vondsten op uit het vroeg tot midden-mesolithicum, het neolithicum, de metaaltijden, de middeleeuwen en uit WOI. Het vroeg en midden-mesolithicum wordt vertegenwoordigd door enkele silexvondsten die werden aangetroffen tijdens het sporenonderzoek. Uit het neolithicum betreft het de uitzonderlijke vondst van een pottenbakkersoven. De ouderdom van de sporen werd bepaald aan de hand van het aangetroffen aardewerk dat typo-technologisch sterk aansluit het gekende Michelsbergaardewerk. Twee grafcirkels worden in de midden-bronstijd gedateerd, enerzijds op typochronologische kenmerken maar bevestigd door 14C-dateringen. Deze situeren zich binnen een funerair landschap dat ook later nog werd gebruikt, gezien het enclos en een mogelijke palenrij.

De best vertegenwoordigde periode binnen het plangebied is echter de ijzertijd. Het gaat hoofdzakelijk om bijgebouwen en een enkel crematiegraf. Er werden geen hoofdgebouwen en/of greppelsystemen aangetroffen. Dit maakt het markeren van bepaalde onderdelen van woonerven of landbouwarealen onmogelijk. We vermoeden dat de woonerven zich hoger op de heuvel bevonden. De vele losse vondsten in het colluvium, aan de heuvelvoet, en in de erosiegeul lijkt deze theorie te bevestigen. In het zuiden van zone 1 zijn tevens bewoningssporen uit de vroege tot volle middeleeuwen aangetroffen.

De basis rapportage van deze opgraving is reeds opgeleverd, maar vormt niet het eindpunt in de studie van de site. Zo is het neolithische aardewerk opgenomen binnen de doctoraatsstudie van Dimitri Teetaert, aan de UGent. En heeft BAAC Vlaanderen een overeenkomst met de UGent om de neolithische ovenstructuur verder te onderzoeken. En wij hopen de resultaten van dit verder onderzoek in de nabije toekomst te ontsluiten.