Lokeren Hoogstraat 89 – Prospectie op het ruggengebied van Zeveneken

In maart 2016 werd naar aanleiding van een verkaveling aan de Hoogstraat in Lokeren een prospectie uitgevoerd in opdracht van Intrabouw bvba. De archeologische verwachtingen waren vrij hoog gezien de ligging van het plangebied op een dekzandrug in het ruggengebied van Zeveneken. In de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksterrein is immers een zeer rijke occupatiegeschiedenis gedocumenteerd. Algemene kennis over nederzettingspatronen in zandig Vlaanderen wijst uit dat deze landschappelijke locaties tijdens vrijwel alle archeologische tijdsvakken een bijzondere aantrekkingskracht hadden.

Tijdens de archeologische prospectie werden in totaal acht proefsleuven en drie kijkvensters aangelegd waarbij enkele bijzonder interessante archeologische sporen en structuren aan het licht kwamen. De oudste periode die gedocumenteerd kon worden was de Romeinse periode op basis van een afvalkuil en een mogelijke paalkuil, beide niet onmiddellijk te koppelen aan een nederzettingsstructuur, al wijst de samenstelling van de vondstencollectie uit de kuil wel op bewoningsactiviteiten. Vervolgens werd ook een groot aantal volmiddeleeuwse sporen aangetroffen die wellicht toebehoren aan een 11e tot 12e eeuws woonerf met een duidelijke fasering.

Gezien de rijkdom aan archeologisch interessante sporen en structuren werd het archeologisch potentieel van het onderzoeksterrein bijzonder hoog ingeschat. Deze waardering wordt gesteund door enkele zeer rijke archeologische sites – te dateren tussen de metaaltijden en de middeleeuwen – op aangrenzende percelen. BAAC adviseerde een bewaring van de archeologische waarden op het terrein in de vorm van een vlakdekkend vervolgonderzoek dat zich concentreert op de sporen en structuren centraal op het onderzoeksterrein. De archeologische waarde van overige delen van het terrein lag te laag om een vervolgonderzoek te kunnen verantwoorden.