Merchtem Wolvertemsesteenweg – Een archeologische prospectie

Eind 2015 werd naar aanleiding van een verkavelingsproject aan de Wolvertemsesteenweg te Merchtem een prospectie uitgevoerd in opdracht van Matexi. De aanwezigheid van een Romeinse villa in de nabije omgeving gaf het projectgebied een hoge verwachting op archeologische resten. Maar tijdens het proefsleuvenonderzoek werden, uitgezonderd enkele recente vergravingen en drainagesystemen, nauwelijks archeologische sporen aangetroffen. Het archeologisch potentieel van het plangebied werd dus bijzonder laag ingeschat, ondanks de nabijheid van een Gallo-Romeins villadomein ten zuidoosten van het projectgebied. Vermoedelijk bevindt verdere Gallo-Romeinse occupatie zich meer naar het zuiden en oosten in de omgeving van de Kwetstenbeek en de Romeinse heirbaan tussen Asse en Rumst. Misschien heeft het onderzoeksgebied dienst gedaan als weiland of akkerland of was het in die periode bebost, maar hier zijn echter geen concrete bewijzen voor.